Általános Szerződési Feltételek

a Strapa-Pack Kft. és a beszállítói, valamint megrendelői közötti
szerződésekhez
I. Preambulum
A Strapa-Pack Kft. (2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 7., Cg. 13-09-164951, a
továbbiakban: Strapa-Pack) és a beszállítói (a továbbiakban: beszállító), illetve a megrendelő
a (továbbiakban, megrendelő) között létrejött eseti szerződésre az itt meghatározott Általános
Szerződései Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit kell alkalmazni, kivéve, ha az
eseti szerződések kifejezetten ezektől eltérnek.
Az ÁSZF megismerhető a Strapa-Pack honlapján és a Strapa-Pack az első szerződéskötést
megelőzően elküldi a beszállító, illetve a megrendelő részére is.
A Strapa-Pack kizárja a beszállító, illetve a megrendelő Általános Szerződés Feltételeinek az
alkalmazását, eltérő megállapodás hiányában.
A Strapa-Pack és a beszállító, illetve a megrendelő közötti eseti szerződések tartalmát az eseti
szerződésben – tipikusan: a Strapa-Pack visszaigazolásában – és az ÁSZF-ben foglaltak
határozzák meg.
II. Beszállítók
A Strapa-Pack a beszállítóként igénybe vett üzleti partnereit különös gonddal választja ki.
1. Nem lehet beszállító:
– aki tevékenysége során a jogszabályokat, a Strapa-Pack vonatkozó szabályzatait nem tartja
be és nem fogadja el
– csőd, felszámolási, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt áll,
– a Strapa-Pack felelős beosztású munkavállalóinak vagy közeli hozzátartozóinak
tulajdonában álló cég, vagy olyan cég, ahol ezek a személyek vezető tisztséget töltenek be,
– a Strapa-Pack-nak korábban bizonyított módon kárt okozott vagy egyébként jogellenesen
járt el a Strapa-Pack-al szemben
2. Indokolt esetben lehet beszállító:
– nem rendelkezik szakmai felelősségbiztosítással, szakmai kamarai tagsággal, bár az adott
körülmények között ez követelmény.
3. Compliance nyilatkozat
A beszállító a szerződés aláírásának tényével kötelezi magát a következőkre:
a) Tevékenysége mindenben megfelel a magyar jogszabályoknak, hatósági előírásoknak és a
Strapa-Pack vonatkozó szabályzatainak.
b) Különösen betartja a munkavállalóinak alkalmazására, bejelentésükre, járulékfizetésükre,
adózásukra, munkaidejükre, a pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseket.
c) Szigorúan érvényesíti a gyermekmunka alkalmazásának, valamint a munkavállalói
hátrányos megkülönböztetésének tilalmára vonatkozó rendelkezéseket.
d) Az a), b) és c) pontokban foglaltak ellenőrzését a Strapa-Pack számára lehetővé teszi és a
Strapa-Pack kérésére ezekre vonatkozóan külön nyilatkozatot tesz, a személyiségi jogok és a
titokvédelmi szabályok megsértése nélkül.
e) Elkerüli a tisztességtelen piaci magatartás és a korrupció minden formáját.
f) Különös hangsúlyt fektet a munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok betartására és a
környezet védelmére.
4. Szerződéskötés
A szerződés megkötésekor a Strapa-Pack és a beszállítója a jóhiszeműség követelménye és a
jogszabályi feltételek betartása mellett jár el, eseti, illetve keretszerződéseket köthet.
-1-
III. Megrendelők
Szerződés létrejötte
1. A Strapa-Pack ajánlatai kötelezettség nélküliek.
A megrendelő a Strapa-Pack által átadott nyomdai, illetve kiviteli javaslatot vagy mintát a
csomagolóanyag felhasználásának valamennyi fontos szempontja alapján köteles
megvizsgálni. Amennyiben bármilyen módosítást szükségesnek lát, azt írásban jeleznie kell a
Strapa-Pack részére.
2. Strapa-Pack visszaigazolása:
A Strapa-Pack a megrendelő megrendelését írásban igazolja vissza, ami egyben a szerződés
tartalmát határozza meg, kivéve, ha a megrendelő a kézhezvételtől számított 1 munkanapon
belül véleményeltéréssel él.
Együttműködési kötelezettségek, kapcsolattartás
3. A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve, a
jóhiszeműség elve alapján kötelesek eljárni.
4. Írásbeli forma:
A megrendelés és a visszaigazolás, valamint a szerződés lényeges tartalmát érintő minden
nyilatkozat kizárólag írásban érvényes.
Írásbeli formának kell tekinteni az elektronikus levelet is, ha az a megrendelő részéről
kapcsolattartási elektronikus levélcímként megadott, illetve a Strapa-Pack által a
visszaigazoláson föltüntetett elektronikus levélcímről, illetve azokra érkezik és bizonyíthatóan
nem történt hiba a kézbesítésben.
5. Adatváltozás bejelentése:
A megrendelő köteles haladéktalanul írásban bejelenteni bármilyen lényeges adat
megváltozását, így különösen ha felszámolási eljárás, csődeljárás vagy végrehajtási eljárás
indul ellene, továbbá székhelyének, szállítási, illetve levelezési címének megváltozását, az
adószámára, banki adataira, a cég tulajdonosaira vonatkozó adatváltozást.
Amennyiben a megrendelő ezt a kötelezettségét elmulasztja, ennek minden következményét
viselni tartozik.
6. Kézbesítési vélelem
Amennyiben a megrendelő nem tájékoztatja írásban a Strapa-Pack-ot, hogy véglegesen vagy
átmenetileg az ismert címen nem veszi át a postai küldeményeket, az ismert címre a StrapaPack által igazoltan elküldött ajánlott levél közöltnek tekintendő.
A közlés időpontjaként a postára adást követő 5. napot kell figyelembe venni.
Próbagyártás
7. Ha a Strapa-Pack úgy ítéli meg, hogy szükséges a próbagyártás és a mintadarab
megrendelő általi jóváhagyása, úgy erre meghívja a megrendelőt. Amennyiben a megrendelő
a meghívásnak nem tesz eleget, utóbb nem hivatkozhat olyan minőségi kifogásokra, amelyek
a próbagyártás eredményeként elháríthatóak lettek volna.
Szállítási határidő
8. A szállítási határidő nem fix határidő, csak tájékoztató jellegű. A megrendelt áru
szállításának várható időpontjáról a Strapa-Pack a megrendelés visszaigazolásban ad
tájékoztatást. A szállítás időpontja változhat. Amennyiben az áru szállításának várható
időpontja változik, a Strapa-Pack arról haladéktalanul értesíti a megrendelőt.
-2-
A szállítási határidő a mintadarabnak, a próbanyomatnak a vevő általi jóváhagyásával,
illetve a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi kiviteli dokumentációnak a StrapaPack-hoz történő megérkezésével kezdődik. A szállítási határidőbe nem számít bele az az idő,
amely alatt a vevő a nyomatot, a mintadarabot, a klisét, stb. bevizsgálja.
Árak
9. Árképzés:
A rendelés visszaigazolásban közölt ár kötelező érvényű, kivéve, ha időközben a
nyersanyag- bér-, valamint az üzemi költségek olyan mértékben változnak meg, amelyek
indokolják a még le nem szállított termékek árának módosítását. Az egységár nem
tartalmazza a környezetvédelmi termékdíjat.
10. Szállítási költségek
A megrendelt áru szállításának várható időpontjáról a Strapa-Pack a megrendelés
visszaigazolásban ad tájékoztatást. A szállítás a megrendelő feladata, a szállítás költségeit a
termék ára nem tartalmazza.
11. Raklap
Raklapok és egyéb göngyölegek önköltségi áron az áruszámlával együtt leszámlázásra
kerülnek, amennyiben egyéb megállapodás a felek között nem jön létre.
Csere-raklapra vonatkozó megállapodás esetén a megrendelő az áru átvételével egyidejűleg
köteles ugyanolyan mennyiségű és minőségű raklapot visszaszolgáltatni. Amennyiben a
megrendelő ezen kötelezettségének nem tud eleget tenni, a Strapa-Pack a raklapokat 14 napos
fizetési határidővel leszámlázza, függetlenül az áruszámla fizetési határidejétől.
12. Szerszámköltségek
A klisé, stanca szerszám stb. előállítási költségeit a termék ára nem tartalmazza, ezért azok
felmerülésekor leszámlázásra kerülnek 14 napos fizetési határidővel, az áruszámla fizetési
határidejétől függetlenül.
13. Szerszám és klisé selejtezés
A kliséket és a stanca szerszámokat az utolsó használat után 2 évvel a Strapa-Pack saját
költségére automatikusan leselejtezi, kivéve, ha a megrendelő az adott határidőn belül
bejelenti az igényét és elszállítja a szerszámot, illetve a klisét.
Fizetési feltételek
14. A fizetési feltételeket a Strapa-Pack visszaigazolásán és a számlán feltüntetett fizetési
feltételek határozzák meg.
15. Késedelmes fizetés esetén a törvényes késedelmi kamatot érvényesíti a Strapa-Pack.
Határidőn
túli kiegyenlítés esetén a vevő köteles minden, a Strapa-Pack igényérvényesítésével
kapcsolatos költségeket külön is megtéríteni (fizetési felszólítás, ügyvédi felszólítás, stb.,
illetve külön bizonyítás nélkül 40 EUR-nak megfelelő igényérvényesítési költségátalány).
16. Amennyiben a termék a megállapodott határidőben és a megadott teljesítési helyen nem
kerül átvételre, a Strapa-Pack jogosult a terméket leszámlázni és a vevő költségére és
kockázatára raktározni.
-3-
17. A számlák megküldése:
A Strapa-Pack a számlákat postán küldi meg a megrendelő részére. Amennyiben a
megrendelő a szállítmány átvételét követő 8 napon belül nem kapja meg a rá vonatkozó
számlát, köteles azt a Strapa-Pack-nak írásban jelezni. Ha a megrendelő ezen
kötelezettségének nem tesz eleget, az ismert címre küldött számla megérkezettnek tekintendő.
A számlák a feladástól számított 5 napon belül minősülnek a megrendelővel közölt
számláknak és amennyiben a megrendelő 20 napon belül a számlákat nem kifogásolja meg,
úgy a Strapa-Pack követelése nem vitatottnak minősül.
Alvállalkozó, közreműködő
18. A Strapa-Pack kiköti azt a jogát, hogy a megrendelő jóváhagyása nélkül a cégcsoportjához
tartozó másik céget, vagy egyéb alvállalkozót, vagy közreműködőt vonjon be a szerződés
teljesítésébe, kizárólag indokolt esetben.
A teljesítés helye, előszállítás
19. A teljesítés helye a Strapa-Pack által megjelölt cím, illetve a Strapa-Pack telephelye.
A Strapa-Pack jogosult az eseti szállítási szerződéseket előszállítással is teljesíteni.
Csomagolás
20. A megrendelő elfogadja a standard csomagolást, amennyiben ettől eltérő csomagolási
előírásokat kíván érvényesíteni, úgy azt külön írásban köteles jelezni.
Mennyiségi, minőségi átvétel
21. A megrendelő a szállítmányt az egységcsomagok darabszámának és a csomagolás
sértetlenségének ellenőrzése mellett írásban bélyegzővel és aláírással igazoltan köteles
átvenni. A megrendelőnek elszállításkor haladéktalanul ellenőriznie kell az árut. Hibáról,
téves szállításról, mennyiségbeli eltérésről az áru leszállításától számított 24 órán belül
köteles írásban értesíteni a megrendelő a Strapa-Pack-ot. Minőségi eltérésről a megrendelő az
áru leszállításától számított 8 munkanapon belül köteles írásban értesíteni a megrendelő a
Strapa-Pack-ot. A fenti jogvesztő határidőt követően a teljes szállítással kapcsolatban a
megrendelő nem érvényesíthet szavatossági igényt a hibás teljesítés miatt.
A megrendelő köteles a minőségi hibás termékeket elkülönítve tárolni és lehetővé tenni a
Strapa-Pack számára, hogy a hibás termékeket a helyszínen megtekinthesse. Strapa-Pack a
bizonyítottan hibás mennyiség kapcsán köteles csak helytállásra, a már feldolgozásra került
hibátlan termékmennyiség vonatkozásában a megrendelő szavatossági igénnyel nem élhet.
Felelősség hibás teljesítésért
22. Méretmegadás és toleranciák:
Az általános mérettűrés ± 2-5 mm. A mérettűrésen belüli eltérés nem képezi a minőségi
reklamáció tárgyát.
Minden hullámkarton doboz esetében – ettől eltérő megállapodás hiányában – a belméret a
meghatározó (sorrend: hosszúság, szélesség, magasság). A hullámkarton táblák esetében az
első szám mindig a hullámgerinc irányát jelenti. A méretek mm-ben kerülnek rögzítésre.
23. Súly- és minőségi eltérések:
– A szakmában elfogadott mértékben megengedett szín-, ragasztás-, tűzés-, nyomásbeli
eltérésekért a Strapa-Pack nem vállal felelősséget.
-4-
Ugyancsak nem felel a Strapa-Pack a nyomástechnikából adódó mintanyomat és
sorozatgyártásban készült nyomat közötti eltérésért. A hiányosságok megállapításánál nem
az egyedi darabokat, kötegeket kell figyelembe venni, hanem a teljes leszállított
mennyiséget. Vonatkozik ez azokra az esetekre is, amikor az eltérés méretben, súlyban
vagy mennyiségben fordul elő.
– Mennyiségi eltérések (pótszállításokra is érvényesek):
± 10% egyéb megállapodás hiányában
24. A megrendelő által szolgáltatott grafika, a megrendelő által meghatározott alapanyag és
szerszám hibája miatt bekövetkezett kifogásért a Strapa-Pack nem vállal felelősséget. A
Strapa-Pack-ot figyelmeztetési kötelezettség nem terheli, a megrendelő ez irányú utasításait a
Strapa-Pack nem köteles felülvizsgálni.
25. A Strapa-Pack kizárja a felelősségét, ha a megrendelő a hibás termék megtekintésének
lehetőségét nem tudja biztosítani, vagy a Vevő a terméket felhasználva továbbadta, az ő
megrendelőjének a reklamációját nem tudja igazolni.
26. Kártérítési felelősség:
A Strapa-Pack nem felel a működési körén kívül eső, elvárható módon előre ne látható
következményi károkért. A Strapa-Pack az árait kifejezetten úgy határozza meg, hogy
felelőssége korlátozását az árak meghatározásakor figyelembe vette.
27. Szolgáltatási felelősség:
A Strapa-Pack Kft az általa becsomagolt termékekre felelősséget vállal, vagyis a hibás
csomagolásból eredő károkat megtéríti. Csomagolási károkat a káreseményt követően 24 órán
belül a megrendelő írásban köteles bejelenteni Strapa-Pack Kft.-nek. A Strapa-Pack Kft.
szolgáltatási felelősséget csak a kifizetett szolgáltatásért vállal.
Termékfelelősség
28. A termékfelelősség tekintetében a 2013. évi V. tv. (Ptk.) LXXII. fejezet rendelkezései az
irányadóak.
A megrendelő jogszavatossága
29. A megrendelő felel azért, hogy az általa átadott minta, kiviteli terv felhasználása nem
ütközik márkavédelembe, harmadik személy jogait nem sérti.
Tulajdonjog-fenntartás
30. A Strapa-Pack a termékei vételárának teljes kiegyenlítéséig a tulajdonjogát, annak minden
következményével együtt fenntartja.
Amennyiben a megrendelő a Strapa-Pack számláját határidőre nem fizeti ki, de az árut
továbbértékesítette, a vevőjével szembeni követelése arányos részét a Strapa-Pack kérése
esetén köteles a Strapa-Pack-ra engedményezni.
Vis maior
31. A Strapa-Pack késedelmes teljesítése vagy a szerződéses kötelezettségek teljesítésének
elmulasztása miatt vis maior esetén nem tartozik felelősséggel. Vis maior-nak minősül
minden olyan esemény, amely kívül esik a Strapa-Pack érdekkörén, nem volt előre látható és
nem vezethető vissza a Strapa-Pack hibájára, mulasztására, vagy gondatlanságára és általa
nem volt elhárítható.
-5-
IV. Titoktartás
A Strapa-Pack, a beszállító és a megrendelő közötti együttműködés során átadott valamennyi
bizonylatot, leírást, dokumentációt és információt üzleti titoknak kell tekinteni és harmadik
személyekkel csak a szerződés teljesítésével összefüggő kérdésekben, a teljesítéshez
szükséges mértékben, illetőleg hatósági, bírósági eljárásokban lehet közölni. Nyilvánosságra
hozataluk csak a másik szerződő partner előzetes írásbeli beleegyezésével lehetséges.
V. Vitarendezés
1. Az esetlegesen felmerülő vitát a felek kötelesek jóhiszeműen, tárgyalásos úton egymás
között rendezni.
2. Minőségi vita esetén amennyiben az 1. pont szerinti eljárás nem vezet eredményre
megfelelő határidőn belül, úgy a felek alávetik magukat független szakértői intézet (labor)
szakvéleményében foglaltaknak.
3. A szerződésekre minden esetben a magyar jog szabályai az irányadóak és jogvita esetén a
magyar bíróságok járnak el.
Az Általános Szerződési Feltételek magyar, német és angol nyelven készült, vita esetén a
magyar nyelvű változat az irányadó.
Dunaharaszti, 2017.12.12.
-6-